Možnosti uplatnění našich absolventů zde rozdělujeme na několik podoblastí a na práci v ČR a v zahraničí, ale často tatáž osoba současně nebo postupně vyzkouší vše, co tento obor nabízí – jak se lze přesvědčit z medailonků uvedených níže.

Nemocnice

Ing. Anna Michaelidesová (ČR)

V červnu 2011 dokončila své magisterské studium na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT v oboru Radiologická fyzika. Momentálně se věnuje svému doktorskému studium v oblasti Radiobiologie. V rámci svého doktorského studia je zaměstnaná na Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky, AV ČR, kde se věnuje buněčné radiobiologii se zaměřením na nabité částice. Od září 2012 působí také jako radiologický fyzik v Proton Therapy Center Czech.

Ing. Pavel  Dvořák, Ph.D., MIPEM, CSci (Velká Británie)

V roce 2000 absolvoval magisterské studium v oboru Radiační fyzika v medicíně na FJFI ČVUT v Praze. Pokračoval v doktorském studiu a zároveň pracoval jako radiologický fyzik na radioterapii Fakultní nemocnice v Motole. V letech 2002-2003 pracoval na výzkumném projektu v AKH Wien (Rakousko). Téma projektu  – extrakraniální stereotaktická radioterapie –  pak tvořila hlavní náplň  jeho doktorské práce, kterou obhájil v roce 2006. V letech 2003 – 2007 působil na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, kde se výrazně podílel na vytvoření nového studijního oboru Radiologická fyzika. Zároveň se věnoval práci ve výboru České společnosti fyziků v medicíně – nově ustaveného profesního sdružení radiologických fyziků v České republice. V roce 2007 odešel do Velké Británie, kde dva roky působil jako radiologický fyzik na nově budované radioterapii v Oxford University Hospitals. V této době také získal jak českou (Klinický radiologický fyzik v radioterapii), tak britskou profesní registraci (Clinical Scientist – Medical Physicist). V roce 2009 získal pozici radiologického fyzika na nově ustavené radioterapii při The London Clinic a podílel se na jejím uvedení do klinického provozu. Od roku 2011 působí na pozici Deputy Chief Physicist a kromě klinické a odborné práce se věnuje také managementu oddělení.  Pavel byl také jmenován a působí jako jeden ze dvou Medical Physics Experts v rámci oddělení Medical Physics. Je členem britského Institute of Physics and Engineering in Medicine, American Association of Physicists in Medicine a Oborové rady doktorského studijního oboru Radiologická fyzika na ČVUT v Praze.

Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D. (ČR, EFOMP)

V roce 2003 dokončil studium na Katedře dozimetrie a aplikací ionizujícího záření v oboru Jaderné inženýrství se zaměřením Radiační fyzika v medicíně. V rámci výzkumného úkolu a diplomové práce se zaměřil na nukleární medicínu. Po skončení studia nastoupil na pozici radiologického fyzika na Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany ve Fakultní nemocnici Olomouc. V roce 2006 složil specializační zkoušku v oboru Fyzika a přístrojová technika v nukleární medicíně a je tedy klinickým radiologickým fyzikem pro tento obor. Od této doby se také podílí na postgraduálním vzdělávání lékařů v nukleární medicíně a později též na výuce radiologických asistentů na Fakultě zdravotnických věd University Palackého v Olomouci. V roce 2009 se stal vedoucím oddělení Lékařské fyziky a radiační ochrany, na kterém v současné době pracuje celkem 11 radiologických fyziků, techniků, asistentů, biomedicínských inženýrů a jiných odborných pracovníků. Jeho pracoviště svojí činností poskytuje podporu v oblastech fyzikálních, technických a také v oblasti radiační ochrany pro nukleární medicínu, radiodiagnostiku a radioterapii ve Fakultní nemocnici Olomouc. Kromě zaměstnání ve FNOL je také předsedou výboru České společnosti fyziků v medicíně. V roce 2009 zahájil doktorandské studium v oboru Radiologická fyzika na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI, ČVUT Praha, které úspěšně ukončil. V rámci studia se věnoval zpracování obrazů ze SPECT vyšetření a vylepšení poměru signálu k šumu.

Komerční sféra

Ing. Martin Steiner (ČR)

Na FJFI ČVUT  dostudoval v roce 2004 a obhájil práci na téma „Modelování transportu záření v látce s využitím systému EGSnrc. Výpočet dozimetrických parametrů Leksellova gama nože“. V letech 2004-2011 pracoval jako radiologický fyzik na Klinice radiační onkologie Masarykova onkologickém ústavu v Brně, z toho poslední dva roky zastával funkci vedoucího fyzikálního úseku na detašovaném pracovišti MOÚ, v areálu FNUSA Brno. Od roku 2011 pracoval na KDAIZ FJFI ČVUT, kde vyučoval a podílel se na organizaci výuky a projektů souvisejících s oborem Radiologická fyzika. Je studentem doktorského studia s tématem: „Systematická analýza nejistot moderní obrazem řízené radioterapie“. V roce 2014 získal zajímavou profesní zkušenost s instalací nových lineárních urychlovačů na pracovišti v Tbilisi (Gruzie). Od roku 2015 pracuje ve firmě AMEDIS, kde zajišťuje aplikační a fyzikální podporu pracovištím s technologií Varian.

Ing. Jiří Valenta (Německo)

Studium na FJFI ČVUT v zaměření radiační fyzika v medicíně dokončil v roce 2004. V letech 2003 až 2010 působil ve Státním ústavu radiační ochrany v Praze a v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni, především v oblasti termoluminiscenční dozimetrie a nezávislých prověrek pro radioterapii. Pracoval také jako radiologický fyzik ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Oddělení radiační ochrany a ve Fakultní nemocnici na Bulovce na Radiofyzikálním oddělení. Od roku 2010 je fyzikem kalibrační laboratoře (SSDL) IBA Dosimetry v Německu. Je zodpovědný za dozimetrické audity, za kalibrace ve svazcích lineárního urychlovače a za radiační ochranu. Firma IBA Dosimetry dodává zařízení, softwarová řešení a služby pro radioterapii a radiodiagnostiku; patří do skupiny IBA, která vybudovala také protonové centrum v Praze.

Státní správa

Ing. Viktorie Štísová, Ph.D. (Velká Británie)

Během magisterského studia v oboru radiologická fyzika, které ukončila v roce 2003, se zabývala radiační zátěží pacientů při intervenčních kardiologických výkonech. Doktorské studium absolvovala na Oddělení dozimetrie Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., kde se věnovala radiačnímu poškození DNA-proteinových komplexů. Po obhajobě v roce 2007 byla na Oddělení dozimetrie zaměstnaná jako vědecký pracovník. V letech 2007 – 2009 absolvovala postdoktorandskou stáž v Brookhaven National Laboratory, NY, USA. V rámci projektu NASA zabývajícím se radiační zátěží posádek cestujících na Mars studovala poškození buněk svazky simulovaného vesmírného záření. Před několika lety se vrátila k radiačně medicínským kořenům a momentálně pracuje jako vedoucé kontroly kvality radiofarmak v Churchill Hospital v Oxfordu. Ve ,,volném čase“ si dokončuje kvalifikaci k registraci jako Clinical Scientist v oboru Clinical Pharmaceutical Science.

Státní správa

Ing. Vladimír Dufek, Ph.D. (ČR)

V roce 2009 dokončil magisterské studium oboru Radiologická fyzika. V roce 2014 dokončil doktorské studium téhož oboru, téma jeho disertační práce bylo: „ Stanovení dávek pacientů a optimalizace použití verifikačních metod v obrazem řízené radioterapii (IGRT)“. Již během studií začal pracovat ve Státním ústavu radiační ochrany na pozici radiologický fyzik. Tady se věnuje problematice radiační ochrany v radioterapii. Profesně se zabývá např. prováděním auditů radioterapeutických ozařovačů v nemocnicích, dozimetrií pomocí samovyvolávacích (gafchromických) filmů, termoluminiscenční dozimetrií nebo dozimetrií protonových svazků. Od roku 2015 pracuje na částečný úvazek jako radiologický fyzik také v Nemocnici Na Bulovce, kde se zabývá metodikami zkoušek provozní stálosti lineárních urychlovačů a vytvářením radioterapeutických ozařovacích plánů.

Akademická sféra

Ing. Tereza Hanušová (ČR)

V roce 2012 dokončila magisterské studium Radiologické fyziky na FJFI ČVUT. Pokračuje doktorským studiem na téma „Složitost fluencí pro IMRT pole a verifikace IMRT“. Od roku 2012 do roku 2014 pracovala jako radiologický fyzik v Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce. Nyní je zaměstnaná jako vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník na KDAIZ FJFI ČVUT, kde se podílí na výuce předmětů bakalářského i magisterského studia, vede řadu studentských prací, je dohlížející osobou nad radiační ochranou rentgenových přístrojů a pravidelně organizuje mezinárodní kurzy EFOMP School for Medical Physics Experts ve spolupráci s Českou společností fyziků v medicíně. Současně pokračuje také svým koníčkem, prací v nemocnici, a to jako klinický radiologický fyzik v radioterapii v Thomayerově nemocnici. Atestaci v tomto oboru získala v roce 2015.